Кратък фирмен профил

Кей би агро индъстри ЕАД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген= Скобелев 69, ет. 4, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205410553
Капитал (лв.): 10 000 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство
Предмет на дейност: Управление и развитие на недвижима собственост, строително предприемачество, разработване и оценка на инвестиционни проекти, оценяване и сделки с недвижими имоти и други материални и нематериални активи, маркетингови проучвания, рекламна дейност, информационни услуги, посредничество и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон и свързана с предмета на дейност.
 

25.09.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
19.09.2023: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
18.09.2023: КФН одобри търговията на регулиран пазар на облигации, издадени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати