Кратък фирмен профил

Реал финанс АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121746470
Капитал (лв.): 2 065 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.01.2001 
Предмет на дейност: Извършване на територията на република българия на а/ инвестиционни услуги по чл. 54, ал. 2 зппцк: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценни книжа за собствена сметка; б/ допълнителни услуги по чл. 54, ал. 3 зппцк: съхранение и администриране на ценни книжа за сметка на клиента, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема участва в сделката при условията и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изделия и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа по б. "а". извършване и в чужбина на сделки по чл. 54, ал. 2, т. 1, 2, 4 и ал. 3, т. 1 зппцк.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
27.08.2020: БФБ АД вписа в регистъра си следните промени по партидата на ИП...
15.05.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 10.05.2019...
03.04.2019: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На 02.04.2019...
26.02.2019: Увеличението на капитала на „Холдинг Варна“ е вписано в...
30.10.2018: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 24.08.2018 г. и...
28.08.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) На проведено на 24.08.2018 г....
28.08.2018: „Холдинг Варна“ увеличава капитала си Една от най-ликвидните...
19.01.2018: Българска фондова борса-София връчи годишните награди на...
04.01.2018: Инвестиционен посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на...
18.09.2017: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Съветът на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 767 пъти
[2016: 351, 2015: 52, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 179, 2011: 33, ... ]