Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 26.09.2017  Предстоящо - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1418   стр.    
25.05.2018: Стара планина Холд АД-София (5SR) Поради липса на кворум,...
25.05.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) В БФБ-София АД са...
25.05.2018: Формопласт АД-Кърджали (4F8) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) В БФБ-София АД са...
25.05.2018: Симат АД-Габрово (3JI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
25.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
25.05.2018: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ) В БФБ-София АД са...
25.05.2018: Арома АД-София (6AR) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 102 пъти
[2016: 1 760, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]