Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 26.09.2017 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1373   стр.    
19.03.2018: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Поради липса на кворум,...
19.03.2018: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) Във...
19.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 16.03.2018...
19.03.2018: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) Във...
19.03.2018: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) В БФБ-София АД са постъпили...
16.03.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
15.03.2018: Капиталовият пазар предоставя възможности за финансиране на...
15.03.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.03.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.03.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 974 пъти
[2016: 1 632, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]