Кратък фирмен профил

Сосиете Женерал Експресбанк АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Владислав Варненчик 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813071350
Капитал (лв.): 33 673 729
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 20.12.2018 
Предмет на дейност: Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. -извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. в; чуждестранна валута и благородни метали;финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник; други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб)
 


Новини

  стр. 1 / 81   стр.    
21.01.2019: Samsung е продала соларните си паркове в България за 150 млн....
17.01.2019: "Банка ДСК" приключи успешно придобиването на "SG...
17.01.2019: Приключи сделката по придобиването на "Експресбанк" от "Банка...
02.01.2019: Двa дни cлeд ?aтo "Бaн?a ДCK" пoлyчи paзpeшeниe oт Koмиcиятa зa...
19.12.2018: КЗК разреши на Банка ДСК да купи SG Експресбанк Комисията за...
19.12.2018: Разрешиха на Банка ДСК да купи Сосиете Комисията за защита на...
06.12.2018: Банка ДСК получи разрешение да придобие застрахователя...
06.12.2018: Банка ДСК получи одобрение да придобие "Сожелайф...
28.11.2018: Значителен ръст в ползването на банковите карти Значителен ръст...
15.11.2018: БНБ одобри сделката между Банка ДСК и "Сосиете...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 317 пъти
[2016: 738, 2015: 335, 2014: 223, 2013: 447, 2012: 1 137, 2011: 695, ... ]