Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 121 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове от трети лица или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване на собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 133   стр.    
17.11.2017: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ-София АД е постъпил...
10.11.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
10.11.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
03.11.2017: Само БАКБ и Инвестбанк поискаха банка "Виктория" Два кандидата...
03.11.2017: БАКБ и "Инвестбанк" с оферти за ТБ...
02.11.2017: От днес, 1 ноември 2017 г., стартира търговията с ДЦК на...
02.11.2017: Пускат и трите кандидата за банка “Виктория” да дадат оферти И...
26.10.2017: Срокът за подаване на оферти за ТБ "Виктория" е до края на...
25.10.2017: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София...
20.10.2017: Има всички шансове до края на 2017-а синдиците на Корпоративна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 067 пъти
[2016: 345, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]