Кратък фирмен профил

Елана Трейдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831470130
Капитал (лв.): 5 500 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Инв. посредник Първичен дилър Финансова къща Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 05.06.2001 
Предмет на дейност: Извършване по занятие на територията на република българия и в чужбина на следните инвестиционни услуги и дейности по чл.54, ал.2 от зппцк, както следва: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; както и на следните допълнителни услуги: съxраняване и администриране на ценни книжа за сметка ;извършване по занятие на територията на република българия и в чужбина и на допълнителни услуги по чл.54, ал.3 от зппцк, както следва-съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/ или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на ценните книжа за собствена сметка и предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценни книжа за собствена сметка; извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин
 


Новини

  стр. 1 / 49   стр.    
07.12.2017: Монбат АД-София (5MB) Във връзка с решение на Съвета на...
24.11.2017: Монбат АД-София (5MB) Дружеството уведомява, че на 21.11.2017...
16.11.2017: "КОРАДО-България" бе приета в премиум сегмента на борсата...
02.11.2017: От днес, 1 ноември 2017 г., стартира търговията с ДЦК на...
18.10.2017: Унипак АД-Павликени (3U9) В БФБ-София АД е постъпило...
12.10.2017: Монбат АД-София (5MB) На 10.10.2017 г., Съветът на директорите...
12.10.2017: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД избра...
11.10.2017: Във връзка с подадено от ИП Елана Трейдинг АД заявление по чл....
11.10.2017: "Корадо-България" избра "Елана Трейдинг" за маркет-мейкър на БФБ...
10.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление от ИП Елана Трейдинг АД за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 420 пъти
[2016: 266, 2015: 142, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 282, 2011: 166, ... ]