Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1506   стр.    
18.01.2019: Във връзка с подадено от ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД...
18.01.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
18.01.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
18.01.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
18.01.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
18.01.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
17.01.2019: В БФБ АД е постъпило уведомление по чл. 157 от ЗППЦК, относно...
17.01.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
16.01.2019: Фондовата борса ще намалява административната тежест за...
16.01.2019: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 11.10.2018 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 658 пъти
[2016: 2 316, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]