Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 26.09.2017 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1332   стр.    
24.11.2017: Бианор Холдинг АД-София (5BI) В БФБ-София АД са постъпили...
24.11.2017: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
24.11.2017: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ-София АД е...
24.11.2017: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) В БФБ-София АД са постъпили...
24.11.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД е постъпил...
24.11.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
24.11.2017: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) Уведомление съгласно чл. 42....
24.11.2017: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ-София АД е постъпил...
24.11.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
24.11.2017: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 725 пъти
[2016: 1 383, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]