Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1466   стр.    
17.08.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
17.08.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/0.3 Gov 20210222...
17.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ-АД е постъпил доклад по чл....
16.08.2018: Министерство на финансите (BLKP) Във връзка с настъпване на...
16.08.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) В БФБ-АД е постъпила следната...
16.08.2018: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
15.08.2018: Във връзка с подадено от ИП Авал ИН АД заявление, БФБ АД...
15.08.2018: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ-АД е постъпил доклад по...
15.08.2018: "Синергон холдинг" влага 4,07 млн. лв. в басейна си на Белчин...
14.08.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/0.5 Gov 20190217...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 284 пъти
[2016: 1 942, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]