Кратък фирмен профил

С & С Крисманс Комерс ООД - София


Контакти

София, 1715
ж.к. Младост 4, бл. 401, вх. 5, ет. 8, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030226731
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Предмет на дейност: Транспортни услуги - превоз на пътници и товари по въздух, суша и море в страната и в чужбина; гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички видове автомобили и самоходна техника, организиране на представителни сервизи на български и чуждестранни фирми; ресторантьорство, хотелиерство, откриване и експлоатация на нощни заведения, видеоклубове, експлоатация на забавни и електронни игри (без хазарт и лотария); производство на всички видове стоки за широко потребление, видео- и звукозаписи, бутилкови облекла и аксесоари към тях (без такива от благородни метали и скъпоценни камъни); търговска и външнотърговска дейност; откриване на фирмени магазини, оказиони, заложни къщи (без изделия от скъпоценни камъни, благородни метали и паметници на културата); откриване на валутни магазини в безмитните зони, организиране на търгове, борси (без трансфер на валута), панаири, конференции и семинари, лекции; проектиране и изграждане на жилищни, търговски и промишлени сгради и съоръжения, проектиране и изпълнение на вътрешно обзавеждане, проектиране, изпълнение и поддържане на зелени площи; маркетинг, представителство, комисионерство в страната и в чужбина; търговия с обекти на интелектуалната собственост - лицензии, ноу-хау и др.; експертни оценки, системен анализ на работата на фирми и организации, съставяне на прогнози, лизингова дейност, рекламна (без кино и печат) и импресарска дейност, организиране на изложбени зали, галерии, търговия с произведения на изкуството (без паметници на културата), филателия, нумизматика и изделия на приложните занаяти; туристическа дейност в страната и в чужбина при използване на собствена и наета база (вкл. ловен туризъм), изграждане и експлоатация на спортни съоръжения, трансфер на състезатели и треньори в страната и в чужбина; сделки с недвижими имоти в страната и в чужбина и отдаване на такива имоти под наем, разработване и внедряване на информационни системи, научни изследвания, конструиране, производство, внедряване и експлоатация на машини и съоръжения в областта на машиностроенето, битовата електроника, електротехниката, електрониката и информатиката, строителството, автоматизация на управлението, програмни продукти; инженерингова дейност; производство, събиране, преработка, търговия с всички видове селскостопанска продукция, билки, гъби, семена; събиране, селекциониране, отглеждане на змийски видове, добиване на змийска отрова за лечебни цели и търговия с нея; комплексни услуги; даване под наем на автомобили, машини и съоръжения, уреди за бита; откриване на валутни бюра за обмен на валута и всички други дейности, незабранени със закон.
 

25.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.10.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
24.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 връзка с чл. 119, ал....
09.06.1992: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
31.01.1992: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 599 пъти
[2016: 206, 2015: 65, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 193, 2011: 18, ... ]