Кратък фирмен профил

Д.И.С.Л. Секюритийс АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет.1, ап.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175007052
Капитал (лв.): 281 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник
Общи събрания: Последно - 13.04.2009 
Предмет на дейност: Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности по чл.5 от зпфи: - приемане и предаване на нареждания във връска с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; - изпълноние на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; - управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания; - предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повечеж сделки, свързани с ценни книжа; - предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неорменимо задължения за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; - съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност(държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения. - предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; - консултации на дружества относно капиталовата структора, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; - сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; - инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; - услуги, свързани с дейността по първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценни книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
29.06.2018: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Проспектът за публично...
04.04.2018: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Управителният съвет на...
21.12.2017: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA) Свинекомплекс...
10.11.2017: ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) В БФБ-София АД е...
27.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление, относно публикувано...
16.08.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно публикуван проект...
27.07.2017: Разрешиха на “Ти Би Ай” да изкупи “Виена иншурънс” Комисията...
08.08.2016: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) В БФБ-София АД е...
27.06.2016: Кепитъл Консепт Лимитед АД ще увеличи капитала си Кепитъл...
24.06.2016: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCOA) На проведено на 21.06.2016 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 359 пъти
[2016: 141, 2015: 20, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 101, 2011: 12, ... ]