Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 1 378 297
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
11.09.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
07.09.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
07.08.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.08.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
05.07.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 30.06.2018...
05.07.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено редовно ОСА...
03.07.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Подписката за публично...
31.05.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) В БФБ-София АД са...
21.05.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На основание чл. 84, ал. 1...
02.05.2018: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 03.05.2018 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 003 пъти
[2016: 553, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]