Кратък фирмен профил

Агроенерджи инвест АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175048939
Капитал (лв.): 27 961 916
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.01.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
31.01.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
15.01.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) На проведено извънредно...
13.12.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) В БФБ АД са постъпили...
13.12.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
31.10.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
08.10.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Във връзка с изискванията...
01.08.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест...
29.07.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Дружеството представя...
01.07.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) На проведено на 28.06.2019...
01.07.2019: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) На проведено редовно ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 989 пъти
[2016: 814, 2015: 213, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 742, 2011: 522, ... ]