Кратък фирмен профил

Тексим банк АД - София


Контакти

София, 1309
бул. Тодор Александров 141
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040534040
Капитал (лв.): 27 995 036
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Емитент Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т.2; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а/ инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б/ чуждестранна валута и благородни метали; в/ финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лиxвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с преxвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
05.07.2018: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 21.03.2018 г. и...
03.07.2018: Групата "Химимпорт" купува пето лизингово дружество Групата...
29.06.2018: Акционерите внесоха печалбата на "Тексим Банк" в...
28.06.2018: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) На проведено редовно ОСА от...
19.06.2018: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A) В БФБ-София АД е...
18.06.2018: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ-София АД е постъпил...
18.06.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
18.06.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) В БФБ-София АД е постъпил доклад по...
18.06.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) В БФБ-София АД е постъпил...
18.06.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 044 пъти
[2016: 717, 2015: 278, 2014: 144, 2013: 289, 2012: 781, 2011: 311, ... ]