Кратък фирмен профил

Тексим банк АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 117
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040534040
Капитал (лв.): 27 995 036
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Емитент Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 24.10.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т.2; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а/ инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б/ чуждестранна валута и благородни метали; в/ финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лиxвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с преxвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 58   стр.    
26.10.2018: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) На проведено извънредно ОСА от...
17.09.2018: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) В БФБ АД са постъпили материали...
17.09.2018: "Тексим Банк" променя адреса на управление Промяна на адреса...
22.08.2018: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
22.08.2018: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ АД е постъпил доклад...
22.08.2018: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
22.08.2018: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) В БФБ АД е постъпил доклад...
22.08.2018: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
22.08.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
22.08.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 160 пъти
[2016: 833, 2015: 278, 2014: 144, 2013: 289, 2012: 781, 2011: 311, ... ]