Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 07.06.2018 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 629   стр.    
10.07.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ-София АД...
10.07.2018: Министерство на финансите (BLKV) Във връзка с настъпване на...
09.07.2018: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Поради липса на кворум,...
06.07.2018: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) На...
06.07.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) На проведено на 20.06.2018 г. ОСА на...
05.07.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 30.06.2018...
05.07.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено редовно ОСА...
04.07.2018: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Поради липса на кворум, свиканото за...
04.07.2018: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) На проведено редовно ОСА от...
04.07.2018: Каучук АД-София (4KU) На проведено на 30.06.2018 г. ОСА на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 085 пъти
[2016: 1 058, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]