Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 573   стр.    
19.01.2018: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) В БФБ-София АД са постъпили...
19.01.2018: Сирма АД-Бургас (3JJ) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
18.01.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
18.01.2018: Софарма АД-София (3JR) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
18.01.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) В БФБ-София АД са...
18.01.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
18.01.2018: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA) В БФБ-София АД е...
17.01.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) В БФБ-София АД са постъпили...
17.01.2018: Симат АД-Габрово (3JI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
16.01.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 787 пъти
[2016: 760, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]