Кратък фирмен профил

Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
бул. Демокрация 86
тел.: 056/866 404; 866 402; 859 802
факс: 056/859-830
e-mail: odisp@abv.bg
WEB-site: http://www.onkobs.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000053191
Фирмено дело: 2365/2000
Брой служители: 230 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 263 (2016)
Оборот (хил. лв.): 23 422 (2016)
ДМА (хил. лв.): 13 160 (2016)
Капитал (лв.): 6 135 220
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 23.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.09 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведомления по чл. 33а1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2017
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Информация по прил. 9, към чл. 23а1 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Не са достъпни новини.