Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 153 984 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 167   стр.    
22.10.2018: “Райфайзен” ще купува банки у нас и в Сърбия Ние отново сме в...
11.10.2018: ЕЦБ ще проверява шест български банки Европейската централна...
05.10.2018: Банка ДСК иска разрешение за сделката с Експресбанк Банка ДСК е...
02.10.2018: Банка ДСК откри интерактивна зона за самообслужване и...
20.09.2018: Чуждестранните инвестиции за първите седем месеца са 219 млн....
18.09.2018: Покупката на "Societe Generale Експресбанк" чака надзорна...
31.08.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено на 28.08.2018 г....
21.08.2018: Българска фондова борса АД-София (BSO) На проведеното на...
20.08.2018: Нов фонд предлага гъвкава стратегия за инвестиции От 15 август...
17.08.2018: "Банка ДСК" вдига капитала си с 600 млн. Евро "Банка ДСК" ще...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 516 пъти
[2016: 603, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]