Кратък фирмен профил

Тим Ойл ООД - Харманли


Контакти

Харманли, 6450
ул. Сакар планина 30
тел.: 0373/0885 77 68 00
e-mail: tim_oil02@abv.bg
WEB-site: http://timoil.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126611050
ИН по ДДС: BG126611050
Фирмено дело: 227/2002
Брой служители: 18 (2017)
Финансов резултат (хил. лв.): 190 (2015)
Оборот (хил. лв.): 4 975 (2015)
ДМА (хил. лв.): 1 082 (2015)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено произ- водство, външнотърговска дейност /след съответното разрешение/.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 3.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет към 30.06.2017 г.
 Доклад за управлението и дейността на Дружеството
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първо шестмесечие на 2017 г.
 Финансов отчет - форми на КФН
 Информация по Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН за първо шестмесечие на 2017 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100о ал. 4, т.3,б "а"
 Декларация по чл. 100о ал. 4, т.3,б "б"
 Декларация по чл. 100н ал. 4, т.4

Не са достъпни новини.