Кратък фирмен профил

Фактори АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121550393
Капитал (лв.): 3 120 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 24.07.2018 
Предмет на дейност: Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти, сделки за собствена сметка с ценни книжа, управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена иницятива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условия на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за продобиване на ценните книжа за цобствена сметка, съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност/държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставяне обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба, консултация на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратеция и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупки на предприятия, сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейностите по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/продобиване на ценните книжа за собствена сметка и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
12.02.2019: Във връзка с подадено от ИП Фактори АД заявление, БФБ АД...
16.11.2010: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ИП Фактори...
18.02.2010: Комисията за финансов надзор издаде окончателна забрана за...
16.10.2009: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени за ИП...
20.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2008: Във връзка с публикации в ДВ бр. 10/01.02.2008 год., в. 24 часа...
01.02.2008: "Лев Инвест" - АДСИЦ, София, на основание § 2 ЗДСИЦ във връзка с...
02.08.2007: Едно от най-големите американски дружества, управляващи активи –...
22.05.2007: РЕШЕНИЕ № 621-ИП от 4 май 2007 г. На основание чл. 13, ал. 1, т....
21.02.2007: Людмил Лазаров, който изпълняваше длъжността ръководител на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 606 пъти
[2016: 286, 2015: 79, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 102, 2011: 19, ... ]