Кратък фирмен профил

Инжстрой Инвест АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115276767
Капитал (лв.): 125 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 23.03.2016 
Предмет на дейност: Поддьржане, ремонт, модернизация, реконструкция и изграждане на улици, улични сьорьжения и маркировки, пьтища, крьстовища, паркинги, мостове, водопроводни, канализационни, топлофикационни и електро системи, корекции на реки и дерета; всякакви строително-ремонтни и транспортни услуги; пьлен инженеринг при благоустройственото строителство на жилищни, тьрговски и промишлени обекти; отдаване под наем на строителна механизация и сьорьжения; производство, доставка и продажба на бетонови разтвори, бетонни изделия, инертни и други материали, асфалтови смеси, добивни инертни материали; асфалтополагане; тьрговска, в т.ч. вьншнотьрговска дейност; строителство, предприемачество при изграждане на всякакьв вид обекти; консултантска и експертна дейност в областта на капиталното строителство; посредничество, представителство, комисионерство; сделки с недвижими имоти и вещни права вьрху тях; всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.03.2013: След запор на банкови сметки общината е превела 2.2 млн. лева на...
03.05.2010: Инжстрой-инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
08.10.2009: Инжстрой-инвест АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
18.06.2009: Инжстрой-инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Инжстрой-инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
13.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.09.2007: Съветът на директорите на "Инжстрой - инвест" - АД, Пловдив, на...
10.10.2006: Съветът на директорите на "Инжстрой-инвест" - АД, Пловдив, на...
28.10.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 121 пъти
[2016: 375, 2015: 57, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 251, 2011: 92, ... ]