Кратък фирмен профил

Евро 99 АД - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
ул. Хан Аспарух 4, п.к.141
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120070683
Капитал (лв.): 680 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството
Общи събрания: Последно - 15.01.2021 
Предмет на дейност: Дърводобив, дървообработване и търговия с дървен материал, елементи и конструкции, както и тяхното проектиране, изработка и монтаж, технологично обновление и маркетинг, всякакви други дейности, незабранени със закон; дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, вкл. да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост; дружеството може да придобива недвижими имоти, когато те са необходими за обслужване на дейността му, и да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица, да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.04.2010: Евро - 99 АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2009: Евро - 99 АД - Смолян свиква Извънредно общо събрание на...
13.04.2009: Евро - 99 АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: Евро - 99 АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на...
19.08.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.01.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.01.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.05.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
31.03.2006: "Евро - 99" - АД, Смолян, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ обявява...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 455 пъти
[2016: 538, 2015: 47, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 208, 2011: 163, ... ]