Кратък фирмен профил

Център за изчислителни и информационни технологии АД - София


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе 133, 7 км
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130099683
Капитал (лв.): 216 500
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 29.05.2019 
Предмет на дейност: Водене на преговори, участие в конкурс или търг за сключване на приватизационна сделка за закупуване на акции от "Бизнес иновационен център - ИЗОТ" (БИЦ - ИЗОТ) - ЕАД, при неговата приватизация от работниците, служителите и управляващите това дружество, свързаните с това набиране на средства от акционерите, вземане на кредити, както и други дейности с цел осигуряване на средства, в т.ч. сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. с движими и недвижими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, търговски марки и ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, развитие на технологичен парк в областта на високите технологии от електрониката, информатиката, електротехниката и машиностроенето, научноизследователска, развойна, внедрителска, проектно-конструкторска, производствена, инженерингова, инвеститорска, лизингова и посредническа дейност, лабораторни изпитания на образци и готови изделия, обучение и квалификация на кадри, търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на сгради, помещения, машини и съоръжения, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
01.03.2010: Център за изчислителни и информационни технологии АД - София...
25.03.2009: Център за изчислителни и информационни технологии АД - София...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.01.2009: Център за изчислителни и информационни технологии АД - София...
06.12.2008: Почина Снежана Христова – изпълнителен директор на "Бизнес...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Съветът на директорите на "ЦИИТ" - АД, София, на основание чл....
24.04.2007: Съветът на директорите на "ЦИИТ" - АД, София, на основание чл....
02.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 202 пъти
[2016: 293, 2015: 64, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 215, 2011: 150, ... ]