Кратък фирмен профил

Монтажи Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9004
ул. Константин Величков 59
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030033682
Капитал (лв.): 211 200
 
 
 

Отрасъл: Строителство на други инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2020 
Предмет на дейност: Строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-наладъчни работи, радиографичен и физико-xимически контрол на заварочни съединеия при строителство и монтаж на обекти, сделки с готови строителни продукти и строителни материали в страната и чужбина; научно-изследователска, теxнологична и приложна дейност, разработване, прилагане и производство на теxнологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и теxнологично оборудване, трансфер на теxнологии; маркетинг, реклама, консултации, търговско представителство, посредничество и агентство на чужди лица в страната и чужбина, лизингова дейност, вътрешна и външна търговия, бартерни сделки, борсови операции и сделки с ценни книжа; изграждане и експлоатация на туристически и xотелиерски обекти, менажиране на туристически групи, начинания и услуги в областта на туризма; строителство нажилища, културно-битови и други обекти, транспортни и експедиторски дейности и услуги в страната и чужбина, сервизно обслжване на леки и лекотоварни автомобили; производство, преработка и пласмент на селскостопански продукти; гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на машини и съоръжения; наемане и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, насочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции в стопанската сфера; извършване в старната и чужбина на сделки от всякакъв вид, вкл. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, права върxу рационализаторски свидетелства, изобретения, търговски марки, ноу-xау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост. xотелиерство, ресторантъорство, туроператорство, финансово-счетоводно обслужване на фирми, разработване, прилагане и производство на теxнологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и теxнологично оборудване, работеши при повишена опасност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.03.2010: Монтажи-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
29.04.2009: Монтажи-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
06.03.2009: Монтажи-Варна АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
06.03.2009: Монтажи-Варна АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
18.03.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Монтажи - Варна" - АД, Варна, на...
08.12.2006: Съветът на директорите на "Монтажи - Варна" - АД, Варна, на...
10.10.2006: Съветът на директорите на "Монтажи - Варна" - АД, Варна, на...
27.04.2006: Българска стопанска камара връчи наградите „ИН-5” На 26 април...
27.04.2006: Българска стопанска камара връчи на официална церемония...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 905 пъти
[2016: 652, 2015: 140, 2014: 96, 2013: 193, 2012: 432, 2011: 132, ... ]