Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1472   стр.    
20.09.2018: Министерство на финансите (BLKZ) Във връзка с настъпване на...
19.09.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.09.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
17.09.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.09.2018: "Трейс Груп Холд" започва обратно изкупуване на акции "Трейс...
14.09.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.09.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.09.2018: Акциите на приносител да бъдат премахнати и заменени с поименни...
12.09.2018: II. Преразглеждане на базата на BGBX40 Изваждат се следните...
12.09.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 346 пъти
[2016: 2 004, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]