Кратък фирмен профил

Банка Пиреос България АД - София


Контакти

София, 1766
р-н Витоша, ул. Околовръстен път 260
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831633691
Капитал (лв.): 316 797 072
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.09.2019  Предстоящо - 20.09.2019 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове, приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазара - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали; с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации, относно потфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ); банката придобива, изплаща и търгува с държавни ценни книжа при условията и по реда на Закона за държавния дълг; банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в чл. 3, ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на дейността й, или в процес на събиране на вземанията си по предоставени кредити; банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 80   стр.    
17.06.2019: Пощенска банка успешно придоби "Банка Пиреос България" Пощенска...
13.05.2019: КЗК разреши на Пощенска банка да купи Банка Пиреос...
01.04.2019: „Пощенска банка“ продаде портфолио от лоши кредити на EOS...
29.03.2019: БНБ одобри сделката за "Банка Пиреос България" БНБ одобри...
29.03.2019: БНБ съгласна Пощенска да придобие Банка Пиреос Управителният...
18.03.2019: Европейската инвестиционна банка даде два нови заема в България...
15.03.2019: Във връзка с подадено от ИП Обединена Българска Банка АД...
26.02.2019: "Банка Пиреос" запазва част от българските си активи в ново...
07.09.2018: Наддаването за "Банка Пиреос България" продължава до края на...
17.08.2018: Нови фондови играчи душат около "Банка Пиреос...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 609 пъти
[2016: 700, 2015: 171, 2014: 121, 2013: 243, 2012: 502, 2011: 440, ... ]