Кратък фирмен профил

Булмикс Интернешънъл АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103003321
Капитал (лв.): 2 910 505
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 25.06.2020 
Предмет на дейност: 5.1. франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ и реклама, интегрирани информационни системи за управление и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации и др.п. предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на производството на фуражи; изкупуването, заготовката, съхранението и търговията със зърнени храни, и земеделски продукти. 5.2. отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. 5.3. разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и съоръжения и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ собствен такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи; 5.4. разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси за производство, с цел предоставяне за ползване анблок с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз. 5.5. създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост. 5.6. облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. 5.7. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1. от търговския закон и другите действащи нормативни актове. друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 55   стр.    
04.07.2016: БФБ регистрира 18 дружества за приватизация чрез централизиран...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.07.2009: Кабинетът на бъдещия премиер Бойко Борисов се попълва с име,...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
03.10.2008: Агро Мел БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
11.09.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 386 пъти
[2016: 746, 2015: 107, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 225, 2011: 49, ... ]