Кратък фирмен профил

Ентел холдинг АД - София


Контакти

София, 1309
ул. Кукуш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131054144
Капитал (лв.): 87 822
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 16.07.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва; осъществяване на далекосъобщителни, електроенергийни, електродобивни услуги; изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи и системи /след получаване на придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; осъществяване на далекосъобщителни, електроенергийни, електродобивни услуги; изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи и системи /след получаване на съответна лицензия/; производство и обслужване на електронно, телекомуникационно и електромеxанично оборудване, консултации, маркетинг, проектиране и управление на телекомуникационна мрежа, развойна, проектантска, инженерингова и сервизна дейност на съответна лицензия/; производство и обслужване на електронно, телекомуникационно и електромеxанично оборудване, консултации, маркетинг, проектиране и управление на телекомуникационна мрежа, развойна, проектантска, инженерингова и сервизна дейност на телекомуникационни, топло- и електроенергийни съоръжения, мрежи и системи, производство на топлоенергия, предоставяне ползването на топлоенергия, сервиз и ремонт на топлофикационна теxника, вътрешна и външна търговия, печатна и рекламна дейност, както и всякакви други дейности и търговски сделки, незабранени със закон. телекомуникационни, топло- и електроенергийни съоръжения, мрежи и системи, производство на топлоенергия, предоставяне ползването на топлоенергия, сервиз и ремонт на топлофикационна теxника, вътрешна и външна търговия, печатна и рекламна дейност, както и всякакви други дейности и търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.08.2010: Ентел-холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.01.2010: Енергетика и Телекомуникации - ТСБ Холдинг/Ентел - ТСБ холдинг/...
09.09.2009: Енергетика и Телекомуникации - ТСБ Холдинг - Ентел - ТСБ холдинг...
13.08.2009: Енергетика и Телекомуникации - ТСБ Холдинг - Ентел - ТСБ холдинг...
13.08.2009: Енергетика и Телекомуникации - ТСБ Холдинг - Ентел - ТСБ холдинг...
16.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.04.2007: Съветът на директорите на "Ентел - ТСБ - Холдинг" - АД, София,...
13.10.2006: Съветът на директорите на "Ентел - ТСБ холдинг" - АД, София, на...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.09.2005: Съветът на директорите на "Ентел - ТСБ Холдинг" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 929 пъти
[2016: 448, 2015: 53, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 173, 2011: 50, ... ]