Кратък фирмен профил

Обединена българска банка АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 89Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694959
Капитал (лв.): 93 838 321
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 14.09.2021 
Предмет на дейност: Дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или други начини за финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 253   стр.    
17.08.2021: Бизнесът е получил 320 млн. лв. COVID кредити с гаранция от...
23.06.2021: Дават до 3 млн. лв. без обезпечение за малкия бизнес Днес...
23.06.2021: Пет банки започват да кредитират малкия бизнес по новата COVID...
17.05.2021: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение на...
28.04.2021: Диана Митева оглави асоциацията на банките Диана Митева -...
14.04.2021: Над 2000 нови безлихвени заема пуска ББР 2014 кредита на обща...
07.04.2021: ОББ и Райфайзенбанк рестартират програмата за безлихвени кредити...
18.03.2021: Луксозен хотел ще заработи в парк Витоша Нов луксозен хотел се...
17.03.2021: Главният изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов напуска...
08.03.2021: Нови мениджъри влизат в застрахователни компании От началото на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 852 пъти
[2016: 2 574, 2015: 372, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 062, 2011: 754, ... ]