Кратък фирмен профил

Обединена българска банка АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 89Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694959
Капитал (лв.): 93 838 321
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 17.12.2019 
Предмет на дейност: Дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или други начини за финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 246   стр.    
17.01.2020: ОББ с награда за най-добра банка в търговското финансиране ОББ...
16.01.2020: Четири водещи банки с интерес към гаранционния продукт на Фонд...
16.12.2019: Средният размер на ипотечните кредити в София е 140 000 лева По...
11.12.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ АД са постъпили материали за...
21.11.2019: Задава се нова вълна на повишение на банкови такси Нова вълна...
20.11.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
14.11.2019: ОББ с нова услуга за сключване на персонализирана оферта изцяло...
14.11.2019: Банка Пиреос България официално се вля в Пощенска банка С...
13.11.2019: Експресбанк прекратява услугата "Бързи парични преводи" като...
11.11.2019: Банките с нов потенциал за бизнес клиенти Двадесет и пет банки...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 878 пъти
[2016: 1 600, 2015: 372, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 062, 2011: 754, ... ]