Кратък фирмен профил

Обединена българска банка АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 89Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694959
Капитал (лв.): 93 838 321
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 12.06.2020 
Предмет на дейност: Дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или други начини за финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 249   стр.    
29.07.2020: Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв. са под 60% Процентът...
22.07.2020: 9 банки искат да отпускат антикризисни кредити с гаранции от...
10.07.2020: 13 банки се състезават за кредитори на "Булгартрансгаз" Общо...
07.07.2020: Плащанията към НАП София вече са само по електронен и банков път...
03.07.2020: Рокади в управителния съвет на Банковата асоциация Общото...
02.07.2020: Комисията за финансов надзор взе решение за сливане на две...
01.07.2020: Още една банка започва да отпуска безлихвени кредити до 4500 лв....
23.06.2020: За седмица одобрените безлихвени кредити нарастват с 5.3 млн....
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
17.06.2020: Две банки оползотвориха ресурса си по програмата на ББР за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 194 пъти
[2016: 1 916, 2015: 372, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 062, 2011: 754, ... ]