Кратък фирмен профил

Подкрепа - Осигурителна синдикална каса АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Ангел Кънчев 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040272104
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Подпомагане, взаимоподпомагане и обезпечаване на синдикални членове чрез- помощи при безработица, при уволнение и ськращение, при предсрочно излизане в пенсия, заплащане разходи за болнично лечение и вьзстановяване, при временна и продьлжителна нетрудоспособност /инвалидност/, помощ при загуба на член, издьржащ семейството, универсални тьрговски сделки, участие в дружества и организации в страната и чужбина и представителска дейност, сключване на всички видове застраховки без застраховка живот в страната и чужбина, презастрахователна дейност, предоставяне на фирми от страната и чужбина пряко или косвено, свьрзано с застраховане или презастраховане, инвестиционна, консултантска дейност, свьрзана с застраховане и презастраховане, всякаква друга дейост, която не е забранена сьс закон и е допустима за осьществяване от застрахователно дружество. осигурителна дейност в рамките, определени от закона, дейности в областта на охраната на труда, подготовката на кадри за работа в страната и чужбина, консултантска и посредническа дейност в областта на застраховането, финансите, счетоводството, трудовоправните вьпроси, инвестициите и други дейности, представителство на бьлгарски и чуждестранни юридически и физически лица, участие в дружества, производствена и тьрговска дейност и друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.05.2006: Съветът на директорите на "ОСК Подкрепа" - АД, София, на...
22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.08.2004: КФН взе решение, с което се приключва производството по...
17.10.2003: Съветът на директорите на "Осигурителна синдикална каса...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
04.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
22.03.2002: Съветът на директорите на "Осигурителна синдикална каса...
19.05.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.01.2000: Съветът на директорите на ОСК "Подкрепа" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 521 пъти
[2016: 272, 2015: 35, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 75, 2011: 24, ... ]