Кратък фирмен профил

Интернешънъл Асет банк АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 81-83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694329
Капитал (лв.): 30 306 444
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.03.2019 
Предмет на дейност: Дружеството е банка предмет на дейност на банката е извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. банката извършва и следните търговски сделки: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. - финансов лизинг; 6. - гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. - предоставяне на услуги и/или извършване на дейности като инвестиционен посредник по смисъла на закона за пазарите на финансови инструменти; 9. - парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. - отдаване под наем на сейфове; 14. - събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл.2 на закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията й по предоставени кредити. банката може да създава или придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 48   стр.    
21.11.2019: Задава се нова вълна на повишение на банкови такси Нова вълна...
17.05.2019: Стара планина Холд АД-София (5SR) На проведено на 16.05.2019 г....
16.05.2019: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) На проведено на...
13.05.2019: Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) На проведено на 10.05.2019 г....
10.05.2019: Българска роза АД-Карлово (4BH) На проведено на 09.05.2019 г....
10.05.2019: Българска роза АД-Карлово (4BH) На проведено редовно ОСА от...
25.03.2019: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) В БФБ АД са...
19.03.2019: Стара планина Холд АД-София (5SR) В БФБ АД са постъпили...
19.03.2019: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) В БФБ АД са постъпили материали...
18.03.2019: Българска роза АД-Карлово (4BH) В БФБ АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 357 пъти
[2016: 811, 2015: 125, 2014: 88, 2013: 176, 2012: 423, 2011: 351, ... ]