Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 1 758 296
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
06.12.2019: Във връзка с Решение на КФН № 1281-Е от 03.12.2019 г. относно...
05.12.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
02.12.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ е постъпила...
19.11.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ...
30.10.2019: Във връзка с подадено заявление съгласно чл. 43, ал. 1 от Част...
24.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 20.09.2019...
24.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено редовно ОСА...
19.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Поради липса на кворум,...
19.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На основание чл. 84, ал. 1...
29.08.2019: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 02.09.2019 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 296 пъти
[2016: 846, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]