Кратък фирмен профил

Агро финанс АДСИЦ - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Дунав 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175038005
Капитал (лв.): 32 219 708
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върxу недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тяx, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
28.07.2017: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ-София АД е постъпила...
05.06.2017: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено на 02.06.2017 г....
05.06.2017: Агро Финанс АДСИЦ-София (6AG) На проведено редовно ОСА от...
03.05.2017: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ-София АД са постъпили...
17.02.2017: Към края на януари инвестиционният портфейл на „Агро Финанс“...
21.12.2016: Към края на октомври Агро Финанс АДСИЦ отдава под аренда и наем...
11.11.2016: Дивидентите на публичните дружества на БФБ намаляват с 8% през...
05.08.2016: "Агро финанс" ще изплаща дивиденти от 16 август Свързаното с...
03.08.2016: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) Съгласно решение на СД на...
02.06.2016: Агро Финанс АДСИЦ-София (6AG) На проведено ОСА от 30.05.2016 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 229 пъти
[2016: 301, 2015: 293, 2014: 226, 2013: 453, 2012: 1 150, 2011: 564, ... ]