Кратък фирмен профил

Финансова къща Евър АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Александър Стамболийски No 84-86, ет. 10, ап. Офис 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831649724
Капитал (лв.): 1 050 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Инв. посредник Финансова къща Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 20.11.2020 
Предмет на дейност: Предоставяне на инвестиционни услуги и дейности и предоставяне на допълнителни услуги на територията на република бългалия и в рамките на европейския съюз и европейското икономическо пространство и в трети държави съгласно разпоредбите на закона за пазарите на финансови инструменти (зпфи), както следва: а)инвестиционни услуги и дейности: 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; 2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; 3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти; 4. управление на портфейл; 5. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; 6. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване / придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; 7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. б)допълнителни услуги: 1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държание на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства / предоставяните обезпечения; 2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; 6. свързани с поемане на емисии финансови инструменти. 2/ предмет включва и сделки с чуждестранни средства за плащане извън алинея първа.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
05.06.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
03.05.2018: На заседанието си на 02.05.2018 г. Комисията за финансов надзор...
19.10.2011: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
23.06.2011: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
04.06.2010: Финансова къща Евър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.10.2009: Комисита за финансов надзор (КФН) наложи окончателна забрана за...
16.09.2009: Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на търгово...
23.02.2009: Финансова къща Евър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.02.2009: Финансова къща Евър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Строителната компания "Поляница" АД - Търговище (53R) свиква...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 812 пъти
[2016: 798, 2015: 114, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 311, 2011: 164, ... ]