Кратък фирмен профил

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Стефан Пешев 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126722797
Капитал (лв.): 1 809 740
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2022 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
06.07.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) На проведено на...
05.07.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) На проведено на...
31.05.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFIA) В БФБ е постъпила...
31.05.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) Форуком Фонд Имоти...
31.05.2022: В БФБ АД е постъпило уведомление от Форуком Фонд Имоти...
30.05.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) Във връзка с решение за...
16.05.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFIA) В БФБ АД е постъпил...
01.04.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFIA) В БФБ е постъпила...
01.04.2022: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFIA) На основание чл. 78,...
01.04.2022: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 654 пъти
[2016: 1 187, 2015: 111, 2014: 86, 2013: 172, 2012: 357, 2011: 209, ... ]