Кратък фирмен профил

Недвижими имоти София АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175163724
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 18.02.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
01.04.2021: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
23.03.2021: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
23.03.2021: В БФБ АД е постъпило уведомление от Недвижими имоти София АДСИЦ...
23.03.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ е постъпила...
23.03.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) На основание чл. 75,...
18.03.2021: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
18.03.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ е постъпила...
18.03.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ е постъпила...
11.03.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
11.03.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 166 пъти
[2016: 1 037, 2015: 124, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 228, 2011: 199, ... ]