Кратък фирмен профил

Булгар Чех Инвест холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Белград No 2, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120054800
Капитал (лв.): 1 191 105
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 17.11.2022  Предстоящо - 28.02.2023 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружество е: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. придобиване, управление и продажба на облигации; з. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; 4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране 5. маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност 6. други търговски сделки, незабранени със закон. дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост. холдинговото дружество може да придобива и отчждава недвижими имоти. дружеството може да учредява дъщерни дружества, еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина. дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
20.01.2023: “Булгар Чех Инвест холдинг” ще издава нови акции и...
17.01.2023: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) Булгар Чех Инвест...
23.12.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (6B6A) В БФБ АД е постъпил...
21.12.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (6B6A) Във връзка с...
06.12.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) На проведено на...
21.11.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) Поради липса на...
18.10.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) Булгар Чех Инвест...
06.07.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (6B6A) В БФБ е постъпила...
05.07.2022: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (6B6A) В БФБ е постъпила...
04.07.2022: В БФБ АД е постъпило уведомление от Булгар Чех Инвест Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 497 пъти
[2016: 1 444, 2015: 90, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 290, 2011: 358, ... ]