Кратък фирмен профил

Българо-американска кредитна банка АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121246419
Капитал (лв.): 24 691 313
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Емитент
Общи събрания: Последно - 15.07.2020 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.; извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг , гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите за финансови инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 138   стр.    
13.10.2020: БАКБ е първата банка, която започва отпускането на гарантирани...
12.10.2020: Българската Paynetics купува бизнеса на Wirecard в Обединеното...
16.09.2020: Заводът за рециклиране "Интегра пластикс" ще увеличи капитала си...
14.08.2020: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) На...
07.08.2020: БАКБ с 16 % ръст на привлечените средства В края на юни 2020...
03.08.2020: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) БАКБ...
31.07.2020: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) ТБ...
31.07.2020: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) ТБ...
22.07.2020: 9 банки искат да отпускат антикризисни кредити с гаранции от...
20.07.2020: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 344 пъти
[2016: 2 083, 2015: 342, 2014: 300, 2013: 600, 2012: 1 442, 2011: 1 034, ... ]