Кратък фирмен профил

Пи Ар Си АДСИЦ - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 139
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175326309
Капитал (лв.): 19 692 450
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019  Предстоящо - 11.08.2020 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвежими имоти (секюритизация на недвижими имоти) покупка на правото на собственост и др вещни права върху недвижими имоти извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление отдаване под наем лизинг или аренда и(или( продажбата им както и извършване на др търговски дейности пряко свързани с осъществяването на посочените погоре дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
09.07.2020: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ АД са постъпили материали за...
01.10.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) Във връзка с прието решение за...
02.07.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
29.05.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
17.05.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ АД са постъпили материали за...
14.09.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено на 13.09.2018 г....
31.08.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено на 28.08.2018 г....
22.06.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
27.04.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ-София АД са постъпили...
16.05.2017: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 010 пъти
[2016: 681, 2015: 157, 2014: 84, 2013: 169, 2012: 354, 2011: 156, ... ]