Кратък фирмен профил

Централна кооперативна банка АД - София


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831447150
Капитал (лв.): 127 129 970
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 16.09.2020 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; банката извършва и следните дейности: 1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. (отм.. 06.2009г) 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб).
 


Новини

  стр. 1 / 246   стр.    
05.01.2021: "Елана", "Евро-Финанс" и "Карол" с най-голям оборот през 2020...
03.12.2020: Индекси на БФБ 02.12.2020 17:06:21 (местно време) На проведено...
03.12.2020: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) Във връзка с...
02.12.2020: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) В БФБ АД е...
01.12.2020: БНБ определи ниво на буферите за 8 банки БНБ определи ниво на...
02.11.2020: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) В БФБ АД е...
29.09.2020: Близо 80 млн.лв. одобриха търговските банки по програмата на ББР...
18.09.2020: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF) На проведено...
16.09.2020: За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 633 пъти
[2016: 2 154, 2015: 395, 2014: 245, 2013: 491, 2012: 1 309, 2011: 1 017, ... ]