Кратък фирмен профил

Параходство Българско речно плаване АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Отец Паисий 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827183719
Капитал (лв.): 35 708 674
 
 
 

Отрасъл: Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.11.2022 
Предмет на дейност: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч. превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана, в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и в чужбина, вкл. да придобива и да отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и да отговаря по искове, свързани с дейността му, и спазване на действащото законодателство. производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 77   стр.    
30.11.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
08.11.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) На проведено...
31.10.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
03.10.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
02.09.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
31.08.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
29.07.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
29.06.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) На проведено...
08.06.2022: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.06.2022: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 599 пъти
[2016: 2 254, 2015: 314, 2014: 198, 2013: 397, 2012: 892, 2011: 801, ... ]