Кратък фирмен профил

Параходство Българско речно плаване АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Отец Паисий 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827183719
Капитал (лв.): 35 708 674
 
 
 

Отрасъл: Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.12.2018 
Предмет на дейност: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч. превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана, в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и в чужбина, вкл. да придобива и да отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и да отговаря по искове, свързани с дейността му, и спазване на действащото законодателство. производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 70   стр.    
01.02.2019: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Параходство...
31.01.2019: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Считано от...
30.01.2019: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Считано от...
10.01.2019: Директорът на дъщерната фирма на БРП „Порт инвест“ Румен Попов е...
03.01.2019: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) На проведено...
03.01.2019: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Параходство...
06.12.2018: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Параходство...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
04.12.2018: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Параходство...
27.11.2018: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) Параходство...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 164 пъти
[2016: 819, 2015: 314, 2014: 198, 2013: 397, 2012: 892, 2011: 801, ... ]