Кратък фирмен профил

Застрахователна компания Лев Инс АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51 Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121130788
Капитал (лв.): 47 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 20.11.2020 
Предмет на дейност: дружеството е застраховател (1)Предметът на дейност на Дружеството е застраховане: осигуряване на застрахователно покритие по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми, при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или закон от застраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия, както и пряко свързаните с това дейности и презастраховане. (2)Дружеството осъществява следните видове застраховки, съгласно Раздел ІІ от Приложение №1 към Кодекса за застраховането: 1.Застраховка "Злополука" 2.Застраховка "Заболяване" 3.Застраховка на сухопътните превозни средства, без релсови превозни средства 4.Застраховка на релсови превозни средства 5.Застраховка на летателни апарати 6.Застраховка на плавателни съдове 7.Застраховка на товари по време на превоз 8.Застраховка "Пожар" и "природни бедствия" 9.Застраховка "Щети на имущество" 10.Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства 11.Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати 12.Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове 13.Застраховка "Обща гражданска отговорност" 14.Застраховка на кредити 15.Застраховка "Гаранции" 16.Застраховка на разни финансови загуби 17.Застраховка на правни разноски (правна защита) 18.Помощ при пътуване (3)Дружеството не може да осъществява друга търговска дейност, освен разрешената от закона в качеството му на застраховател. (4)Дружеството може да сключва търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на законовите изисквания към статута и дейността на застрахователните дружества или са подчинени на режим с други законови ограничения, лицензии и особени разрешения.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
21.09.2020: Два български застрахователя разширяват дейността си в Гърция и...
20.05.2020: „Български пощи“ преговаря за разширяване на застрахователната...
02.01.2020: Големите застрахователи имат 90.5% от общия брутен премиен...
14.10.2019: Пет компании в общото застраховане държат над половината от...
19.09.2019: Надзорът взе важни решения за 4 застрахователни...
31.07.2019: решения на КФН от 30 юли 2019 година: 2. Одобрява Даниел...
28.06.2019: Фалшив брокер спретна измама на ЗК "Лев инс" и футболен клуб в...
18.01.2019: Решения от заседание на КФН на 17.01.2019 г. На заседанието си...
26.11.2018: Финансовият регулатор покани "Лев инс" да плати задълженията си...
20.09.2018: КФН заличи "Лев Инс брокер" от регистъра на застрахователните...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 285 пъти
[2016: 976, 2015: 174, 2014: 103, 2013: 206, 2012: 489, 2011: 381, ... ]