Кратък фирмен профил

Валор Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201089598
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.11.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набирани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и\или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
11.01.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.12.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено извънредно ОСА...
30.11.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) Поради липса на кворум,...
16.11.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ АД са постъпили...
16.11.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ АД е постъпила...
28.10.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) Валор Пропъртис АДСИЦ-София...
20.08.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено редовно ОСА от...
16.07.2020: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ АД са постъпили...
20.06.2019: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2019: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати