Кратък фирмен профил

Баррофарма АД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Изток, ул. Латинка 19, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201754172
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Общи събрания: Последно - 21.01.2019 
Предмет на дейност: Производство и/или внос на лекарствени продукти и активни вещества, употреба или регистрация на промишлено произведени или произведени по метод, включващ промишлен процес, лекарствени продукти, предназначени за хуманната медицина, разрешаване и провеждане на клинични изпитвания, търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти, паралелен внос на лекарствени продукти, маркетинг, реклама на лекарствени продукти, представителство /без процесуално/, дистрибуция, издаване на медицинска литература, търговия с превързочни материали, хигиенни продукти, както и всички дейности, незабранени от закона, като дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, ще бъдат извършвани само след получаване на съответното разрешение, лиценз или регистрация.
 

Не са достъпни новини.