Кратък фирмен профил

Нозоми инвест АД - София


Контакти

София, 1797
ж.к. Младост 1, бл. 98 Б, вх. А, ап. 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201801234
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Инвестиции в недвижими имоти за своя сметка или като посредник; инвестиции в дружества, включително закупуване на цели такива или на дялове от тях; инвестиции в метали, включително благородни, както и добив, преработване и рафиниране на същите, като същите ще се осъществяват при спазване на изискванията на законовите и подзаконови актове уреждащи осъществяването на тази дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.