Кратък фирмен профил

Файф консулт ЕАД - София


Контакти

София, 1504
ул. Велико Търново 27, ет. 2, офис А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202699191
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Консултантски услуги при подготовка, разработване, управление, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти, финансирани от национални, европейски или международни програми или други организации, идентифициране на потенциални източници на финансиране, планиране на процеса на кандидатстване, съдействие за контакт с потенциални партнъори и изпълнители, подготовка на проектни предложения, администране и отчитане на проекти, обучение на екипи за управление на финансови проекти, разработване на маркетингови стратегии, консултантски услуги в сферата на стопанско управление, туризъм, маркетинг, структурни фондове, инвестиционни проекти, лизинг, управление на недвижими имоти, пазарни и социологически проучвания, преводачески услуги, специализирани обучения и подбор на персонал, организиране на курсове и семинари, вътрешно и външно търговски сделки, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, за която не се изисква разрешение от надлежен държавен орган, преди вписването в търговския регистър.
 

Не са достъпни новини.