Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 1 327 482 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.03.2021 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 179   стр.    
14.04.2021: Над 2000 нови безлихвени заема пуска ББР 2014 кредита на обща...
07.04.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.04.2021: Банките прегръщат все по-силно идеята за дигитализация на...
24.03.2021: Делойт очаква сливане на банки в България Предстоят сливания на...
09.03.2021: Силната година на индустриалния парк край Елин Пелин "Парк...
15.02.2021: Само три от най-големите банки в ЕС имат "дъщери" у нас Само...
15.02.2021: Все повече банки въвеждат нулеви лихви по спестяванията 4На...
10.02.2021: Близо 305 млн. лв. са одобрените кредити по двете гаранционни...
02.02.2021: Пет банки в топ листа по активи за 2020 г. , управляват 82,6...
13.01.2021: България пише план за приемане на еврото през 2024...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 703 пъти
[2016: 1 790, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]