Кратък фирмен профил

Югоизточно държавно предприятие ДФ - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Орешак 15А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201617654
Капитал (лв.): 17 147 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Изпълнение на горскостопански планове за горски територии-държавна собственост;изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии-държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии-държавна собственост;организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразия в тях;организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии-държавна собственост;създаване на нови гори върху земеделски територии;опазване на горските територии-държавна собственост;предоставяне и извършване на обществени услуги, както и осъществяване на други дейности, незабранени от закон, както и такива, възложени от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор-чл165, ал1 и 2 от закона за горите.
 

Не са достъпни новини.