Кратък фирмен профил

Клеърс ЕООД - Черковица


Контакти

Черковица, 5951
Индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040061178
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Предмет на дейност: Изследване и дългосрочно прогнозиране нуждите на българския пазар от козметични средства, санитарни и хигиенни материали, организиране на производство на козметични средства, санитарни и хигиенни материали в собствени, предоставени за временно ползване или наети помещения /фабрики/, създаване на вътрешни и международни връзки с производители и търговци на суровини и материали за производството на козметични средства, санитарни и хигиенни материали, маркетингова, производствена и търговска дейност във връзка с технологичния и производствен парк на дружеството с цел улесняване и подобряване на обслужването на основната дейност, търговия с произведени и закупени от трети лица и фирми козметични средства, препарати, санитарни и хигиенни материали от всички видове, покупко-продажба, наем и аренда на недвижими имоти, движимости и вещни права върху тях от всякакъв вид /доколкото е позволено от закона/, внос, износ, реекспорт, инженеринг, компесационни и други сделки, представителство, посредничество и агенство в страната и чужбина при спазване на установения ред, търговия на дребно със всякакъв вид стока и местна валута, създаване, поддържане и използване на консигнационни складове.
 

Не са достъпни новини.