Кратък фирмен профил

Южноцентрално държавно предприятие ДФ - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
ул. Полк. Дичо Петров 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201619580
Капитал (лв.): 23 730 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии-държавна собственост; изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства; изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии-държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии-държавна собственост;организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразия в тях; организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии-държавна собственост; създаване на нови гори върху земеделски територии; опазване на горските територии -държавна собственост; предоставяне и извършване на обществени услуги, както и осъществяване на други дейности, незабранени от закон, както и такива, възложени от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор- чл.165, ал.1 и 2 от закона за горите.
 

09.08.2016: Електронната търговия с дървесина навлиза в цялата страна до...
15.09.2014: Аргументът, че проблемите в КТБ ще доведат до масови фалити и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати