Кратък фирмен профил

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203645531
Капитал (лв.): 2 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 26.01.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
27.01.2021: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На...
18.12.2020: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
17.09.2020: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На...
13.08.2020: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
15.06.2020: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На...
11.05.2020: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
12.09.2019: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На...
30.08.2019: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (28RN) В...
29.08.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.08.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати