Кратък фирмен профил

Северозападно държавно предприятие ДФ - Враца


Контакти

Враца, 3000
бул. Христо Ботев 2, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201617476
Капитал (лв.): 8 011 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: 1.изпълнение на горскостопанските планове за горските територии-държавна собственост; 2.изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства; 3.изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии-държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 4.организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии-държавна собственост; 5.организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 6.поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 7.организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии-държавна собственост; 8.създаване на нови гори върху земеделски територии; 9.опазване на горските територии-държавна собственост; 10.предоставяне и извършване на обществени услуги; 11.държавните предприятия могат да осъществяват и дейности, незабранени от закона, както и такива възложени им от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор
 

11.01.2018: „Свилоза” постепенно възобновява работа Свищовската компания за...
09.08.2016: Електронната търговия с дървесина навлиза в цялата страна до...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати