Кратък фирмен профил

БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 177234006
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: Борсово търгуван фонд (колективна инвестиционна схема) по чл. 6 от ЗДКИСДПКИ
 

19.03.2019: И фондът на „Експат“ за Хърватия получи вноска за 2,9 млн....
08.01.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
02.01.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати